Získaj DofE Štipendium

Ak Miestne centrum malo v predchádzajúcom roku aspoň jedného novoregistrovaného účastníka, môže požiadať Národnú kanceláriu DofE o DofE Štipendium vo forme refundácie časti nákladov za expedičný materiál pre bežných účastníkov.

 Oblasti podpory a výška refundácie je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť podpory

Refundácia nákladov vo výške

Expedičný materiál pre bežných účastníkov

90%

 

Pridelenie DofE štipendia, musí byť schválené Národnou kanceláriou a kumulatívna maximálna výška refundácie časti nákladov pre jedno Miestne centrum je 100€. 

 

Procesné kroky refundácie časti nákladov

 1. Koordinátor Miestneho centra najneskôr do 24.4. informuje Národnú kanceláriu o svojom záujme o refundáciu časti nákladov (DofE Štipendium) cez online dotazník.
 2. Národná kancelária do 30.4. posúdi oprávnenosť záujmu o DofE štipendium na základe kritérií rozhodovania a informuje Koordinátora o rozhodnutí pridelenia DofE štipendia.
 3. Koordinátor Miestneho centra v prípade schválenia pridelenia DofE štipendia v čase od 1.5. do 27.5. zabezpečí nákup materiálu. 
 4. Koordinátor Miestneho centra najneskôr do 27.5. podá e-mailom podpísanú žiadosť o refundáciu nákladov. Spolu so žiadosťou pošle:
  1. sken všetkých účtovných dokladov za aktuálny Cyklus programu, ktoré sú predmetom refundácie,
  2. podpísané Čestné prehlásenie potvrdzujúce účel využitia finančnej podpory
  3. fotku materiálu 
 5. Riaditeľ Národnej kancelárie do 31.5. na základe obdržaných podkladov od Miestnych centier, ktorým bolo DofE štipendium pridelené, vyhodnotí splnenie podmienok pre udelenie DofE štipendia (refundácie časti nákladov) a rozhodne o výške refundácie časti nákladov pre tieto Miestne centrá.
 6. Maximálna kumulatívna výška refundácie pre Miestne centrum je stanovená vo výške 100€.
 7. Maximálna kumulatívna výška refundácie pre všetky Miestne centrá počas školského roka 2023/2024 je stanovená na 2000 €. 
 8. Národná kancelária na základe rozhodnutia riaditeľa zrealizuje refundáciu príslušnej časti nákladov na účet Miestneho centra uvedený v Žiadosti o DofE Štipendium do 15.6.
 9. V prípade zistenia nezrovnalostí počas monitoringu a tým pádom nesplnenia podmienok refundácie nákladov (špecifikované nižšie), Miestnemu centru zaniká právo na DofE Štipendium a je povinné Národnej kancelárii poskytnuté finančné prostriedky vrátiť na transparentný účet vedený vo Fio banke, a.s. – IBAN: SK68 8330 0000 0021 0098 2979 do 30.9.

 

Podmienky refundácie časti nákladov

 1. Koordinátor pri nákupe expedičného materiálu sa zaväzuje, že v prípade nákupu expedičného materiálu, ktorý je možné využívať viacerými osobami bez prekročenia hygienických a zdravotných štandardov, zostane po jeho použití individuálnymi účastníkmi majetkom Miestneho centra. K takémuto materiálu radíme stany, karimatky, spacáky, batohy, pršiplášte, variče, nádoby, čelovky, a iné (odporúčaná je konzultácia s Národnou kanceláriou).
 2. Miestne centrum má povinnosť archivovať originály všetkých príslušných účtovných dokladov po dobu 10 rokov a na požiadanie ich poskytnúť Národnej kancelárii k nahliadnutiu.
 3. Miestne centrum má povinnosť viesť si evidenciu zakúpeného expedičného materiálu, ktorý sa stal jeho majetkom, uskladňovať ho pre budúce potreby ďalších účastníkov DofE programu a na požiadanie tento materiál poskytnúť Národnej kancelárii k nahliadnutiu.
 4. Miestne centrum (a Koordinátor konajúci v tomto prípade v jeho mene), je povinné splniť všetky termíny stanovené v procesných krokoch.

 

Schvaľovanie refundácie časti nákladov zo strany Národnej kancelárie

 1. Národná kancelária po vyplnení online dotazníka Miestnymi centrami so záujmom o DofE štipendium posúdi oprávnenosť záujmu o DofE štipendium na základe kritérií rozhodovania a o rozhodnutí informuje príslušného Koordinátora Miestneho centra do 30.4.
 2. Riaditeľ Národnej kancelárie po dodaní požadovaných podkladov od všetkých Miestnych centier, ktorým bolo DofE štipendium pridelené, vyhodnotí splnenie podmienok pre udelenie DofE štipendia (refundácie časti nákladov) a rozhodne o výške finančnej podpory do 31.5.
 3. Refundáciu príslušnej časti nákladov za jeden Cyklus programu Národná kancelária zrealizuje jedenkrát počas aktuálneho Cyklu programu, najneskôr do 15.6.
 4. Národná kancelária pred začiatkom každého nového Cyklu programu stanovuje maximálnu možnú finálnu výšku finančnej podpory vo forme DofE štipendia, ktorá sa rozdelí medzi Miestne centrá, ktorým bolo štipendium po vyplnení online dotazníka pridelené.