Koľko DofE stojí

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je program, ktorý je otvorený pre všetkých mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov. Príspevky a podporu sme sa snažili nastaviť tak, aby bol program prístupný pre všetkých, ktorí sa doň chcú zapojiť.  

Príspevky v našom programe sú nastavené na základe členstva Miestneho centra v Klube združenia The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. (skrátene DOFE SK) a podpora na základe Zmluvy o spolupráci a licencie.  

Cenník platný od 1.1.2023 


Členský príspevok v Klube združenia je zadefinovaný na základe článku XVIII Stanov združenia The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. (ďalej len DOFE SK) a Smernice 01.5_2016 o Klube združenia.

Do Klubu združenia DOFE SK môžu vstúpiť všetky organizácie, ktoré vyplnia Prihlášku do Klubu združenia. Členstvo v Klube združenia následne umožňuje využívať Podporné služby pre Miestne centrum poskytujúce program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE). Toto členstvo je spoplatnené Celkovým ročným členským príspevkom, ktorý je zložený z troch variabilných častí a splatný za každý rok členstva a v doleuvedenom nastavení platný od 1.1.2023:

  • Základný členský príspevok;
  • Dodatočný členský príspevok za vyškolenie Vedúceho programu a/alebo Školiteľa a Hodnotiteľa Dobrodružných expedícií a/alebo za vyškolenie iného člena organizácie v rámci ponuky doplnkových/nadstavbových DofE školení (napr. školenie Koordinátorov DofE);
  • Dodatočný členský príspevok za účastníkov v programe DofE.


Zľavy je možné získať po 2 rokoch fungovania člena v Klube združenia DOFE SK(jeden člen Klubu - aj štátna škola a nezisková organizácia aj súkromná škola či iná inštitúcia - môže aplikovať obe zľavy):

  • *Zľava 100 € zo základného členského príspevku, ak počet registrácií účastníkov v aktuálnom školskom roku je vyšší ako 5% študentov školy (platí pre členov Klubu, ktorí sú stredné školy) alebo je počet novoregistrovaných účastníkov v aktuálnom školskom roku aspoň 12 (platí pre členov Klubu okrem stredných škôl).

  • *Zľava 100 € zo základného členského príspevku, ak člen má min. 5 aktívnych Vedúcich programu a min. 5 aktívnych Školiteľov a Hodnotiteľov programu (platí pre všetkých členov Klubu).


Základný členský príspevok odpúšťame na základe žiadosti doručenej riaditeľovi Národnej kancelárie DofE od štatutárneho zástupcu organizácie, ktorá je členom Klubu združenia DOFE SK najneskôr 30.11. pre rok, pre ktorý je žiadosť zasielaná. O odpustenie tohto príspevku je možné požiadať jednorazovo, napr. z dôvodu, že člen Klubu združenia sa ocitol v ekonomicky ťažkej situácii a potrebuje sa jednorazovo oprostiť od výdavkov. (napr. z dôvodu ekonomickej, energetickej či inej krízy).


* Pri súčasnom vyškolení minimálne 6 Vedúcich programu alebo 6 Školiteľov a Hodnotiteľov DE, v prípade že člen Klubu na vlastné náklady zabezpečí priestory a stravu počas školenia, bude členovi Dodatočný členský príspevok za vyškolenie daných účastníkov školenia odpustený.


Členský príspevok za účastníkov v programe DofE sa mení podľa úrovne programu:

  • Bronz - 40 EUR
  • Striebro - 80 EUR (v prípade pokračovania z bronzovej úrovne - 40 EUR)
  • Zlato - 120 EUR (v prípade pokračovania zo striebornej úrovne - 40 EUR)

Takto nastavenými príspevkami chceme motivovať účastníkov, aby si úrovne plnili postupne z 2 dôvodov. Prvý je, že postupné plnenie umožňuje lepšie sa prispôsobiť zvyšujúcim sa nárokom jednotlivých úrovní a zvládnuť prechod medzi nimi. Druhý je, že miera úspešného ukončenia programu účastníkov, ktorí idú priamo na Striebro alebo Zlato je oveľa nižšia ako u pokračujúcich účastníkov.

Uvedená výška dodatočného členského príspevku za účastníkov je dofinancovaná partnermi. Ak by tieto príspevky odrážali všetky reálne náklady programu na Slovensku tak by boli na úrovni 100 EUR na bronzovej a striebornej úrovni a zhruba 150€ na zlatej úrovni. V prípade, že sa zriaďovateľ alebo partner člena Klubu združenia rozhodne finančne podporiť členstvo člena Klubu tak časť alebo celok členského príspevku môže byť upravený pre jednotlivých členov Klubu tak, aby reflektoval možnosti zriaďovateľa alebo partnera podporiť rozvoj charakterových vlastností mladých ľudí. Táto úprava je možná iba so súhlasom zriaďovateľa alebo partnera a nie je možné takúto úpravu urobiť jednostranne zo strany DOFE SK.


Odpustenie dodatočného členského príspevku za účastníkov v programe DofE 

Príspevok za účastníka odpúšťame na základe čestného prehlásenia o hmotnej núdzi alebo o príjme domácnosti, ktoré v prípade neplnoletých účastníkov podpisuje zákonný zástupca alebo Koordinátor Miestneho centra a v prípadne plnoletých, podpisuje účastník sám. Čestným prehlásením sa dokladuje, že príjem domácnosti v ktorej žijú, neprevyšuje stanovenú hranicu uvedenú v tabuľke nižšie. Celkovým príjmom domácnosti sa rozumie súčet príjmov plnoletých členov domácnosti vrátane rodičovského príspevku a výživného. V prípade, že príjem domácností je vyšší ako v uvedenej tabuľke, no stále existujú relevantné individuálne dôvody pre odpustenie poplatku, je možná ich konzultácia s príslušným Programovým Manažérom pre daný región a odpustenie poplatku aj bez hmotnej núdze. Čestné prehlásenie je dostupné na stránke Národnej kancelárie a vyplnené a podpísané sa odovzdáva Koordinátorovi Miestneho centra. 


Zastupujúca organizácia je celoslovensky pôsobiaca organizácia, ktorá funguje ako strešná organizácia zastupujúca menšie organizačné zložky, ktoré majú dohromady viac ako 1000 aktívnych členov (napr. Slovenský skauting, eRko, Domka a iné). Zastupujúca organizácia môže zapojiť do programu DofE viacero vlastných organizačných zložiek, ktoré spadajú do jej členskej základne a sú vedené zamestnancom alebo dobrovoľníkom zodpovedným za program. V rámci Klubu združenia má Zastupujúca organizácia rovnaký typ členstva ako ostatné organizácie len s iným príspevkom.


Zľavy (jeden člen Klubu môže aplikovať obe zľavy):

  • *Zľava 150 EUR, ak je počet registrácií účastníkov Zastupujúcej organizácie v aktuálnom školskom roku v organizačných zložkách pod Zastupujúcou organizáciou kumulatívne vyšší ako 60 novoregistrovaných účastníkov.
  • *Zľava 150 EUR, ak je počet aktívnych Vedúcich a Školiteľov Zastupujúcej organizácie v aktuálnom školskom roku v organizačných zložkách pod Zastupujúcou organizáciou kumulatívne vyšší ako 25 vyškolených Vedúcich a 25 vyškolených Školiteľov a Hodnotiteľov expedícií.


Všetky príspevky hradí člen Klubu združenia organizácií The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. platí každý rok do konca februára kalendárneho roka. Dodatočný členský príspevok za účastníkov v programe DofE môžu členovia vyzbierať od svojich účastníkov programu DofE alebo ho účastníci môžu uhradiť za člena Klubu prostredníctvom platobnej brány PayPal.

Člen si môže vypočítať alebo overiť Celkový ročný členský príspevok v programe Kalkulačka členských príspevkov v Klube združenia zverejnenej na stránke www.dofe.sk. V prípade, že výšku príspevkov zmeníme tak to bude vždy s účinnosťou 1. januáru príslušného kalendárneho roka.


Celkový ročný príspevok platí člen každý rok na tzv. transparentný účet, ktorý je verejne prístupný a na ktorom si môže ktokoľvek overiť využívanie členských príspevkov v Klube združenia DOFE SK.

Príspevky sú hradené na základe výzvy na úhradu členského na transparentný účet vedený vo Fio banke:
IBAN: SK 6883 3000 0000 2100 982979, SWIFT: FIOSKBAXXX.