Bezpečnosť a ochrana detí

Linky pomoci

Na Slovensku existuje sieť niekoľkých mimovládnych organizácií so širokým spektrom služieb schopných reagovať pružne. Najmä tieto:

  • Linka detskej istoty 116 111
  • Linka detskej dôvery 0907 401 749
  • Celoslovenská informačná linka Pomoc obetiam násilia 0800/111 321

 

DofE sa zaväzuje k vysokému etickému štandardu poskytovania svojho programu všetkým jeho účastníkom. V súlade s týmto záväzkom sa interne riadi dokumentami "Stratégia nahlasovania porušenia Smernice o ochrane práv a bezpečnosti detí a mládeže"; “Smernica” a/alebo "Etický kódex v DofE".

Etický kódex si môžete stiahnuť tu.

Celé znenie Stratégie nahlasovania nájdete tu.

Pokiaľ možno, je lepšie predniesť alebo poskytnúť sťažnosti alebo informácie písomne emailom. V ideálnom prípade DofE odporúča oznamovateľovi, aby detailne popísal pozadie a históriu (poradie) udalostí a odôvodnenie podnetu, resp. dôvody sťažnosti a zaslať na email: info@dofe.sk.