Príspevky a podpora

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je program, ktorý je otvorený pre všetkých mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov a podľa toho sme vytvorili nasledovný systém príspevkov a podpory.

Príspevky v našom programe sú nastavené na základe členstva Miestneho centra v Klube združenia The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. (skrátene DOFE SK) a členských príspevkov v danom Klube a podpora na základe Zmluvy o spolupráci a licencie. 

Príspevky

Do Klubu združenia DOFE SK môžu vstúpiť všetky organizácie, ktoré vyplnia Prihlášku do Klubu združenia. Členstvo v Klube združenia následne umožňuje využívať Podporné služby pre Miestne centrum poskytujúce program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE). Toto členstvo je spoplatnené Celkovým ročným členským príspevkom, ktorý je zložený z troch variabilných častí a splatný za každý rok členstva a v doleuvedenom nastavení:

 • Základný členský príspevok;
 • Dodatočný členský príspevok za vyškolenie Vedúceho programu alebo Školiteľa a Hodnotiteľa Dobrodružných expedícií;
 • Dodatočný členský príspevok za účastníkov v programe DofE.

Základný členský príspevok

Zľavy (jeden člen Klubu môže aplikovať obe zľavy):

*Zľava 50 € ak počet registrácií účastníkov v aktuálnom školskom roku je vyšší ako 5% študentov školy (platí pre členov Klubu, ktorí sú stredné školy) alebo je počet novoregistrovaných účastníkov v aktuálnom školskom roku je aspoň 12 (platí pre členov Klubu okrem stredných škôl),

*zľava 50 € ak člen má min. 5 aktívnych Vedúcich programu a min. 5 aktívnych Školiteľov a Hodnotiteľov programu (platí pre všetkých členov Klubu).

Dodatočný členský príspevok za vyškolenie Vedúceho programu alebo Školiteľa a Hodnotiteľa Dobrodružných expedícií

Zľavy:

* Pri súčasnom vyškolení minimálne 6 Vedúcich programu alebo 6 Školiteľov a Hodnotiteľov DE, v prípade že člen Klubu na vlastné náklady zabezpečí priestory a stravu počas školenia, bude členovi Dodatočný členský príspevok za vyškolenie daných účastníkov školenia odpustený.

Dodatočný členský príspevok za účastníkov v programe DofE 

* Pokračovanie z predchádzajúcej úrovne

Uvedená výška dodatočného členského príspevku za účastníkov je dofinancovaná partnermi. Ak by tieto príspevky odrážali všetky náklady programu na Slovensku tak by boli na úrovni 100€ na všetkých úrovniach. 

V prípade, že sa zriaďovateľ alebo partner člena Klubu združenia rozhodne finančne podporiť členstvo člena Klubu tak časť alebo celok členského príspevku môže byť upravený pre jednotlivých členov Klubu tak, aby reflektoval možnosti zriaďovateľa alebo partnera podporiť rozvoj charakterových vlastností mladých ľudí. Táto úprava je možná iba so súhlasom zriaďovateľa alebo partnera a nie je možné takúto úpravu urobiť jednostranne zo strany DOFE SK.

Podpora

Odpustenie dodatočného členského príspevku za účastníkov v programe DofE 

Príspevok za účastníka odpúšťame na základe čestného prehlásenia o hmotnej núdzi alebo o príjme domácnosti, ktoré v prípade neplnoletých účastníkov podpisuje zákonný zástupca alebo Koordinátor Miestneho centra a v prípadne plnoletých, podpisuje účastník sám. Čestným prehlásením sa dokladuje, že príjem domácnosti v ktorej žijú, neprevyšuje stanovenú hranicu uvedenú v tabuľke nižšie. Celkovým príjmom domácnosti sa rozumie súčet príjmov plnoletých členov domácnosti vrátane rodičovského príspevku a výživného. V prípade, že príjem domácností je vyšší ako v uvedenej tabuľke, no stále existujú relevantné individuálne dôvody pre odpustenie poplatku, je možná ich konzultácia s príslušným Programovým Manažérom pre daný región. Čestné prehlásenie je dostupné na stránke Národnej kancelárie a vyplnené a podpísané sa odovzdáva Koordinátorovi Miestneho centra. 

Všetky príspevky hradí člen Klubu združenia organizácii The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. každý rok do konca februára kalendárneho roka. Dodatočný členský príspevok za účastníkov v programe DofE môžu členovia vyzbierať od svojich účastníkov programu DofE alebo ho účastníci môžu uhradiť za člena Klubu prostredníctvom platobnej brány PayPal.

Člen si môže vypočítať alebo overiť Celkový ročný členský príspevok v programe pomocou nástroja Kalkulačka členských príspevkov v Klube združenia a  všetky detaily príspevkov v dokumente Členský príspevok v Klube združenia platný od 30.6.2021. V prípade, že výšku príspevkov zmeníme, tak to bude vždy s účinnosťou 1. januáru príslušného kalendárneho roka (posledná zmena k 30.6.2021 nemení výšku príspevkov, ale pridáva technickú možnosť dodatočnej úpravy výšky individuálneho príspevku v prípade podpory od partnera alebo zriaďovateľa). 

Princíp transparentnosti členských príspevkov v Klube združenia DOFE SK

Celkový ročný príspevok platí člen každý rok na tzv. transparentný účet, ktorý je verejne prístupný a na ktorom si môže ktokoľvek overiť využívanie členských príspevkov v Klube združenia DOFE SK.

Príspevky sú hradené na základe výzvy na úhradu členského na transparentný účet vedený vo Fio banke:

IBAN: SK 6883 3000 0000 2100 982979, SWIFT: FIOSKBAXXX.

 

DofE Štipendium pre Miestne centrá
The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. s podporou Nadácie Orange
 
 
Ak Miestne centrum malo v predchádzajúcom roku aspoň jedného novoregistrovaného účastníka, môže požiadať Národnú kanceláriu DofE o DofE Štipendium vo forme refundácie časti nákladov za expedičný materiál pre bežných účastníkov. Oblasti podpory a výška refundácie je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
 
Oblasť podpory
Refundácia nákladov vo výške
Expedičný materiál pre bežných účastníkov
90%
 
Pridelenie DofE štipendia s podporou Nadácie Orange, musí byť schválené Národnou kanceláriou a kumulatívna maximálna výška refundácie časti nákladov pre jedno Miestne centrum je 100€. 
 
Procesné kroky refundácie časti nákladov
 
 1. Koordinátor Miestneho centra najneskôr do 24.4. informuje Národnú kanceláriu o svojom záujme o refundáciu časti nákladov (DofE Štipendium) cez online dotazník.
 2. Národná kancelária do 30.4. posúdi oprávnenosť záujmu o DofE štipendium na základe kritérií rozhodovania a informuje Koordinátora o rozhodnutí pridelenia DofE štipendia.
 3. Koordinátor Miestneho centra v prípade schválenia pridelenia DofE štipendia v čase od 1.5. do 27.5. zabezpečí nákup materiálu. 
 4. Koordinátor Miestneho centra najneskôr do 27.5. podá e-mailom podpísanú žiadosť o refundáciu nákladov. Spolu so žiadosťou pošle:
  • sken všetkých účtovných dokladov za aktuálny Cyklus programu, ktoré sú predmetom refundácie,
  • podpísané Čestné prehlásenie potvrdzujúce účel využitia finančnej podpory
  • fotku materiálu 
 5. Riaditeľ Národnej kancelárie do 31.5. na základe obdržaných podkladov od Miestnych centier, ktorým bolo DofE štipendium pridelené, vyhodnotí splnenie podmienok pre udelenie DofE štipendia (refundácie časti nákladov) a rozhodne o výške refundácie časti nákladov pre tieto Miestne centrá.
 6. Maximálna kumulatívna výška refundácie pre Miestne centrum je stanovená vo výške 100€.
 7. Maximálna kumulatívna výška refundácie pre všetky Miestne centrá počas školského roka 2021/2022 je stanovená na 1000 €. DofE štipendium je v školskom roku 2021/2022 financované Nadáciou Orange.
 8. Národná kancelária na základe rozhodnutia riaditeľa zrealizuje refundáciu príslušnej časti nákladov na účet Miestneho centra uvedený v Žiadosti o DofE Štipendium do 15.6.
 9. V prípade zistenia nezrovnalostí počas monitoringu a tým pádom nesplnenia podmienok refundácie nákladov (špecifikované nižšie), Miestnemu centru zaniká právo na DofE Štipendium a je povinné Národnej kancelárii poskytnuté finančné prostriedky vrátiť na transparentný účet vedený vo Fio banke, a.s. – IBAN: SK68 8330 0000 0021 0098 2979 do 31.4.
 
Podrobné informácie o procese, podmienkach a schvaľovaní DofE štipendia nájdete TU.
Zjednodušenú schému postupu pri žiadaní o DofE štipendium s podporou Nadácie Orange nájdete TU.
 

Pozri sa na naše videá

DofE na YouTube

Podporte mladých

Aj vy môžete prispieť k tomu, aby mladí ľudia, odhalili svoj potenciál a uspeli v živote.

Zostaň v obraze

Národná kancelária programu vás bude pravidelne informovať..

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Všetky polia sú povinné ( * ). Ďakujeme