Príspevky a podpora

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je program, ktorý je otvorený pre všetkých mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov a podľa toho sme vytvorili nasledovný systém príspevkov a podpory.

Príspevky v našom programe sú nastavené na základe členstva Miestneho centra v Klube združenia The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. (skrátene DOFE SK) a členských príspevkov v danom Klube a podpora na základe Zmluvy o spolupráci a licencie. 

Príspevky (platné od 1.1.2019)

Do Klubu združenia DOFE SK môžu vstúpiť všetky organizácie, ktoré vyplnia Prihlášku do Klubu združenia. Členstvo v Klube združenia následne umožňuje využívať Podporné služby pre Miestne centrum poskytujúce program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE). Toto členstvo je spoplatnené Celkovým ročným členským príspevkom, ktorý je zložený z troch variabilných častí a splatný za každý rok členstva a v doleuvedenom nastavení platný od 1.1.2019:

  • Základný členský príspevok;
  • Dodatočný členský príspevok za vyškolenie Vedúceho programu alebo Školiteľa a Hodnotiteľa Dobrodružných expedícií;
  • Dodatočný členský príspevok za účastníkov v programe DofE.

Základný členský príspevok

Zľavy (jeden člen Klubu môže aplikovať obe zľavy):

*Zľava 50 € ak počet registrácií účastníkov v aktuálnom školskom roku je vyšší ako 5% študentov školy (platí pre členov Klubu, ktorí sú stredné školy) alebo je počet novoregistrovaných účastníkov v aktuálnom školskom roku je aspoň 12 (platí pre členov Klubu okrem stredných škôl),

*zľava 50 € ak člen má min. 5 aktívnych Vedúcich programu a min. 5 aktívnych Školiteľov a Hodnotiteľov programu (platí pre všetkých členov Klubu).

Dodatočný členský príspevok za vyškolenie Vedúceho programu alebo Školiteľa a Hodnotiteľa Dobrodružných expedícií

Zľavy:

* Pri súčasnom vyškolení minimálne 6 Vedúcich programu alebo 6 Školiteľov a Hodnotiteľov DE, v prípade že člen Klubu na vlastné náklady zabezpečí priestory a stravu počas školenia, bude členovi Dodatočný členský príspevok za vyškolenie daných účastníkov školenia odpustený.

Dodatočný členský príspevok za účastníkov v programe DofE 

* Pokračovanie z predchádzajúcej úrovne

Uvedená výška dodatočného členského príspevku za účastníkov je dofinancovaná partnermi. Ak by tieto príspevky odrážali všetky náklady programu na Slovensku tak by boli na úrovni 100€ na všetkých úrovniach. 

Podpora

Odpustenie dodatočného členského príspevku za účastníkov v programe DofE 

Príspevok za účastníka odpúšťame na základe čestného prehlásenia o hmotnej núdzi alebo o príjme domácnosti, ktoré v prípade neplnoletých účastníkov podpisuje zákonný zástupca a v prípadne plnoletých, podpisuje účastník sám.  Čestným prehlásením sa dokladuje, že príjem domácnosti v ktorej žijú, neprevyšuje stanovenú hranicu uvedenú v tabuľke nižšie. Celkovým príjmom domácnosti sa rozumie súčet príjmov plnoletých členov domácnosti vrátane rodičovského príspevku a výživného. Čestné prehlásenie je dostupné na stránke Národnej kancelárie a vyplnené a podpísané sa odovzdáva koordinátorovi programu. 

Všetky príspevky hradí člen Klubu združenia organizácii The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. každý rok do konca februára kalendárneho roka. Dodatočný členský príspevok za účastníkov v programe DofE môžu členovia vyzbierať od svojich účastníkov programu DofE alebo ho účastníci môžu uhradiť za člena Klubu prostredníctvom platobnej brány PayPal.

Člen si môže vypočítať alebo overiť Celkový ročný členský príspevok v programe pomocou nástroja Kalkulačka členských príspevkov v Klube združenia a  všetky detaily príspevkov v dokumente Členský príspevok v Klube združenia platný od 1.1.2019. V prípade, že výšku príspevkov zmeníme, tak to bude vždy s účinnosťou 1. januáru príslušného kalendárneho roka.

Princíp transparentnosti členských príspevkov v Klube združenia DOFE SK

Celkový ročný príspevok platí člen každý rok na tzv. transparentný účet, ktorý je verejne prístupný a na ktorom si môže ktokoľvek overiť využívanie členských príspevkov v Klube združenia DOFE SK.

Príspevky sú hradené na základe výzvy na úhradu členského na transparentný účet vedený vo Fio banke:

IBAN: SK 6883 3000 0000 2100 982979, SWIFT: FIOSKBAXXX.

 

DofE Štipendium pre Miestne centrá The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z.

Ak Miestne centrum v rámci uplynulého roka finančne podporilo realizáciu programu aspoň u jedného účastníka v jednej z týchto oblastí:

  • materiál pre plnenie niektorej z oblastí u účastníka v hmotnej núdzi / ťažkej životnej situácii.
  • expedičný materiál pre účastníka v hmotnej núdzi / ťažkej životnej situácii,
  • expedičný materiál pre bežného účastníka,

môže požiadať o DofE Štipendium vo forme refundácie časti nákladov Národnou kanceláriou. Oblasti podpory a výška refundácie je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Podmienky pre refundáciu nákladov za uplynulý rok

1.    Koordinátor Miestneho centra najneskôr do 31.1. aktuálneho roka pošle kópiu všetkých účtovných dokladov za uplynulý rok, ktoré sú predmetom refundácie. 

2.    Koordinátor Miestneho centra písomne najneskôr do 31.1. aktuálneho roka podá žiadosť o refundáciu nákladov, v rámci ktorej čestne prehlási:

  • že priložené kópie účtovných dokladov Miestne centrum zaplatilo z dôvodu finančnej podpory pre účastníkov programu,
  • ktorých účastníkov sa finančná podpora týkala, pričom priradí účtovné doklady k jednotlivým účastníkom.

Maximálna výška refundácie pre Miestne centrum za kalendárny rok je stanovená vo výške 200 €.

Refundácia nákladov

Národná kancelária po dodaní podkladov od Miestneho centra vyhodnotí splnenie podmienok pre udelenie štipendia (refundácie nákladov) a informuje príslušného koordinátora o výsledku. Refundáciu príslušnej časti nákladov za uplynulý rok zrealizuje jedenkrát ročne, najneskôr do 31. marca aktuálneho roka za uplynulý rok.

Pozri sa na naše videá

DofE na YouTube

Podporte mladých

Aj vy môžete prispieť k tomu, aby mladí ľudia, odhalili svoj potenciál a uspeli v živote.

Zostaň v obraze

Národná kancelária programu vás bude pravidelne informovať..

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Všetky polia sú povinné ( * ). Ďakujeme