DofE Štipendium pre Miestne centrá - DEADLINE ŽIADOSTI 24.4.

Do 24.4. môžete požiadať o DofE Štipendium pre Miestne centrá vo výške 100€.

DofE Štipendium pre Miestne centrá

The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. s podporou Nadácie Orange

Ak Miestne centrum malo v predchádzajúcom roku aspoň jedného novoregistrovaného účastníka, môže požiadať Národnú kanceláriu DofE o DofE Štipendium vo forme refundácie časti nákladov za expedičný materiál pre bežných účastníkov. Oblasti podpory a výška refundácie je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

 

Oblasť podpory
Refundácia nákladov vo výške
Expedičný materiál pre bežných účastníkov
90%

Pridelenie DofE štipendia s podporou Nadácie Orange, musí byť schválené Národnou kanceláriou a kumulatívna maximálna výška refundácie časti nákladov pre jedno Miestne centrum je 100€. 

Procesné kroky refundácie časti nákladov

 1. Koordinátor Miestneho centra najneskôr do 24.4. informuje Národnú kanceláriu o svojom záujme o refundáciu časti nákladov (DofE Štipendium) cez online dotazník.
 2. Národná kancelária do 30.4. posúdi oprávnenosť záujmu o DofE štipendium na základe kritérií rozhodovania a informuje Koordinátora o rozhodnutí pridelenia DofE štipendia.
 3. Koordinátor Miestneho centra v prípade schválenia pridelenia DofE štipendia v čase od 1.5. do 27.5. zabezpečí nákup materiálu. 
 4. Koordinátor Miestneho centra najneskôr do 27.5. podá e-mailom podpísanú žiadosť o refundáciu nákladov. Spolu so žiadosťou pošle:
  • sken všetkých účtovných dokladov za aktuálny Cyklus programu, ktoré sú predmetom refundácie,
  • podpísané Čestné prehlásenie potvrdzujúce účel využitia finančnej podpory
  • fotku materiálu 
 5. Riaditeľ Národnej kancelárie do 31.5. na základe obdržaných podkladov od Miestnych centier, ktorým bolo DofE štipendium pridelené, vyhodnotí splnenie podmienok pre udelenie DofE štipendia (refundácie časti nákladov) a rozhodne o výške refundácie časti nákladov pre tieto Miestne centrá.
 6. Maximálna kumulatívna výška refundácie pre Miestne centrum je stanovená vo výške 100€.
 7. Maximálna kumulatívna výška refundácie pre všetky Miestne centrá počas školského roka 2021/2022 je stanovená na 1000 €. DofE štipendium je v školskom roku 2021/2022 financované Nadáciou Orange.
 8. Národná kancelária na základe rozhodnutia riaditeľa zrealizuje refundáciu príslušnej časti nákladov na účet Miestneho centra uvedený v Žiadosti o DofE Štipendium do 15.6.
 9. V prípade zistenia nezrovnalostí počas monitoringu a tým pádom nesplnenia podmienok refundácie nákladov (špecifikované nižšie), Miestnemu centru zaniká právo na DofE Štipendium a je povinné Národnej kancelárii poskytnuté finančné prostriedky vrátiť na transparentný účet vedený vo Fio banke, a.s. – IBAN: SK68 8330 0000 0021 0098 2979 do 31.4.

Podrobné informácie o procese, podmienkach a schvaľovaní DofE štipendia nájdete TU.

Zjednodušenú schému postupu pri žiadaní o DofE štipendium s podporou Nadácie Orange nájdete TU.